brown ambrosia aphid
Uroleucon ambrosiae (Thomas, 1878)

RSS