Texas swampmallow
Pavonia lasiopetala Scheele

RSS