Tortricid moth
Gypsonoma oppressana Treitschke 1835

RSS